Miért kizárólag Jézus Krisztus?

MERT JÉZUS KRISZTUS KIZÁRÓLAGOS:

• Mert nem adatott más, aki által megtartathatunk
“És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt
más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk” (ApCsel 4,12).

• Mert Jézus Krisztus Isten
“Akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, Aki mindeneknek felette
örökké áldandó Isten” (Róm 9,5).

• Mert Jézus Krisztus a “VAGYOK” Isten megismerhető formája
“Isten megjelent testben…” (1Tim 3,16).

• Mert Jézus Krisztusra való tekintettel áll fenn az univerzum
“Mert Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek” (Róm 11,36).

• Mert csak Jézus Krisztus kereszthalálára való tekintettel nyerhetünk
bűnbocsánatot
“Ki bocsáthatja meg a bűnt, ha nem egyedül az Isten? Hogy pedig megtudjátok, hogy
az ember Fiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket…” (Luk 5,21.24)

• Mert csak Jézus Krisztus halálból való feltámadása szerez örök üdvösséget a
Benne hívőknek
“Aki hisz a Fiúban, örök élete van” (Ján 3,36).
“Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. És aki csak
él és hisz énbennem, soha meg nem hal” (Ján 11,25).

• Mert csak Ő tud megszabadítani szenvedélyek kötelékeiből
“… ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek” (Ján 8,36).

• Mert csak Ő imádatra méltó, akit az ő angyalai is imádnak
“… és imádják Őt az Istennek minden angyalai… Ámde a Fiúról így: A Te királyi
széked, ó Isten, örökkön örökké…”(Zsid 1,6).

Vissza