Az Édenben

AZ ÉLET FÁJA (Frank Róbert)

Az elsõ emberpár Édenbõl való kiûzésének egyetlen célja volt: ne egyen az ember az élet fájának gyümölcsébõl (1Móz 3,22), amelybõl szellemi élet fakad. A Jelenések könyve is említést tesz az Isten országában lévõ élet fájáról (Jel 22,2). Azt olvassuk róla, hogy tizenkét gyümölcsöt terem, minden hónapban megtermi gyümölcsét, és levelei a pogányok sebeinek gyógyítására valók.
A Szentírás szerint az egykori Édenben álló életnek fája és az Isten országában gyümölcsözõ, egy és ugyanaz (Jel 2,7).
Az ember bûnbeesésének a következménye – Isten elõzetes intése alapján – a szellemi halál volt (1Móz 2,17; Róm 5,12). Ezért vált szükségessé, hogy Isten kérubokat, és villogó pallos lángját helyezze az Éden kertjének bejáratához (1Móz 3,24), így akadályozva meg az embert, hogy egyen az élet fájának gyümölcsébõl.
A szellemi halál lényege, hogy az embernek elhalt az a képessége (érzékszerve), amellyel az Isten kijelentéseit érzékelni tudta, vagyis megszûnt az Istennel való közössége (1Kor 2,14).
Ez a megszakadt drága szeretetkapcsolat ma is csak a gyümölcs fogyasztásával állítható helyre. A ma élni kívánó ember számára az élet fája a Golgotán elérhetõ, és annak áldott gyümölcse Jézus Krisztus, Isten Fia, a Megváltó. Õ magáról jelentette ki:„…az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet, az élet sincs meg abban” (Ján 6,53).
„Kemény beszéd ez, ki hallgathatja Õt?” (Ján 6,60b). Az akkor Õt hallgató tanítványok annyira megbotránkoztak a beszédén, hogy többségük otthagyta a Mestert.
Mindazonáltal boldogok azok, akik Õbenne meg nem botránkoznak (Mát 11,6).
Hogyan ehetsz az élet fájának gyümölcsébõl? Ha naponként kezedbe veszed a Szentírást, és imádkozó, alázatos szívvel olvasod, az élet fájának gyümölcsét kóstolod. Ha ebben kitartó vagy, és azon igyekezel, hogy az olvasottakat megvalósítsd, akkor Isten Szelleme fog segíteni a véghezvitelben. Így támad élet benned, illetve így erõsíted, táplálod a benned támadt új életet. Így lelsz Krisztusban hívõ testvéreidre is, akikkel áldott úrvacsorai közösségben is kifejezheted, hogy eszed az Õ testét, és iszod az Õ vérét (Ján 6,56), vagyis táplálkozol a golgotai élet fájának gyümölcsével.
Mindazok akik élnek ezzel a lehetõséggel, megtapasztalják a teljes gyógyulást, hiszen „az Õ sebei által gyógyultunk meg” (Ézs 53,5b).
Frank Róbert, Berettyóújfalu

Vissza